พระสังฆาธิการ ภาค๑๘ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๘


พระเทพศีลวิสุทธิ์
(อ่อน ทนฺตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
รายละเอียด


พระเทพสุธรรมญาณ
(แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
เจ้าอาวาสชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิริยาภรณ์
(อักษร ยติโก ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติคุณ
(สัมพันธ์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชศีลสังวร
(ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปัญญามุนี
(ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดยะลา
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระราชวรเวที
(ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติธาดา
(สมโภชน์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
เจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่สิตาราม
รายละเอียด


พระภาวนาสุตาจารย์ วิ.
(อำนวย ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม
รายละเอียด


พระกวีวงศ์
(อิ่ม สารโท ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๘
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธาธรรมรส
(นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
รายละเอียด


พระโพธาภิรามมุนี
(ทอง จารุวณฺโณ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ)
เจ้าอาวาสวัดยะลาธรรมาราม
รายละเอียด


พระสิริพัฒโนดม
(มนัส คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
เจ้าอาวาสวัดเอก
รายละเอียด


พระสิริจริยาลังการ
(ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖ ,ดร.)
รองเจ้าคณะภาค ๑๘
เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระโสภณธรรมมุนี
(เกษม ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๓ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา
เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม
รายละเอียด


พระมงคลวรนายก
(ทรงวุฒิ สุธมฺโม ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสตูล
เจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง
รายละเอียด


พระศรีปัญญาจารย์
(ลำดวน ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระโสภณวราภรณ์
(บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิริปัญญาคุณ
(สมพล เขมทตฺโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง
เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีธรรมประสาธน์
(สุทธิพล กิตฺติปาโล ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจรณาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook