พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๕
วัด วัดคูหาสวรรค์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 6,755

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ [3]
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีกิตยาภรณ์ [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระราชปริยัติมุนี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระราชปริยัติมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๓๐
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๔
6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook