พระธรรมวัชรจริยาจารย์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวัชรจริยาจารย์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)


 
เกิด ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๕
วัด วัดประชุมชลธารา
ท้องที่ นราธิวาส
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 5,430

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ [1]
 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูมงคลคณาบดี
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอรรถโมลี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาธาร บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ วุฒิธรรมโสภณ วิมลสังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลทักษิณศาสนประสิทธิ์ สุวินิตนรากรปัจจันตเขต พิเนตชลธาราวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๒, ตอนพิเศษ ๔๗ ง, ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอให้ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ๓ ปี เฉพาะกรณี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook