พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ สงขลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 4,033

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชศีลสังวร มีนามเดิมว่า ผ่อง ปานขาว เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ บ้านขาว ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนโตของนายแป้นและนางล่วน ปานขาว มีน้องสาว ๓ คน และน้องชาย ๒ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดบ้านขาว มีพระครูศีลคุณวิจารณ์ วัดศาลาหลวงล่าง ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ ได้รับฉายาว่า จิรธมฺโม แปลว่า มีธรรมอันยั่งยืน


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูจิรธรรมประภัศร์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระจิรธรรมาภิรัต [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลสังวร บวรคณานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ประวัติพระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เสนอแต่งตั้ง พระราชศีลสังวร วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook