พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๗๔
วัด วัดชัยมงคล
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 3,511

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสุธรรมญาณ มีนามเดิมว่า แฉล้ม ชูโต เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายเพชร ชูโต มารดาชื่อนางสั้น ชูโต 


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๘ ปีขาล ณ พัทธสีมาวัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีพระครูธรรมโฆษิต (คง โกกนุตฺโต) เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรม รัตน์ วัดธรรมโฆษณ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสุวิมล ศีลาจารย์ (พุ่ม สุวิมุตฺโม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายา แฉล้ม เขมปญฺโญ 


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา สังกัดวัดชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา สังกัดวัดชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชัยมงคล พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น เจ้าอาวาสชัยมงคล พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูศรีมงคลเจติยาทร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรโมลี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรธรรมโกศล สุวิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธรรมญาณ สุวิธานศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ประวัติครอบครัวพระเทพสุธรรมญาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook