พระสังฆาธิการ ภาค๑๗ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๗


พระพรหมจริยาจารย์
(สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนใต้
เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิมงคล
(เสนอ สิริปญฺโญ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม
รายละเอียด


พระเทพปัญญาโมลี
(วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรากร
(พิศาล ปุรินฺทโก)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
รายละเอียด


พระราชวรากร
(สงบ วรเสวี ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดตรัง
รองเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิริมุนี
(สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
รายละเอียด


พระราชสุทธิวิมล
(เลี่ยว ยโสธโร ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย
รายละเอียด


พระราชมงคลวัชโรดม วิ.
(บุญพิน กตฺปุญฺโญ)
ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรเจดีย์ วิ.
(เนตร จิรปุญฺโญ)
วัดมหาธาตุแหลมสัก
รายละเอียด


พระศรีรัตนสุธี
(สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลำทับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระประสิทธิโสภณ
(จำนงค์ อภิชาโต ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย
รายละเอียด


พระระณังคมุนีวงศ์
(ขจร โชติวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดระนอง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิริธรรมาจารย์
(จิตติ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคีรีเขต
รายละเอียด


พระเมธีธรรมากร
(ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม
เจ้าอาวาสวัดเขาต่อ
รายละเอียด


พระสิริวิชชาธร
(อุดม สจฺจจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภาวนาธรรมาภิราม วิ.
(พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระสุตาวุธวิสิฐ
(ขรรค์ชัย อาภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญาวุธธรรมคณี
(บริสุทธิ์ ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญาวิสุทธิคุณ
(เจือ อตุโล)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์โยธี
รายละเอียด


พระประสาธน์สารโสภณ
(ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ตรัง - ระนอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook