พระสงฆ์ ภาค๑๗ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๗


พระพรหมจริยาจารย์
(สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะใหญ่หนใต้
เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิมงคล
(เสนอ สิริปญฺโญ ,ดร.)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม
รายละเอียด


พระเทพปัญญาโมลี
(วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปัญญากวี
(ชาลี ธมฺมวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถาวรคุณาราม
รายละเอียด


พระราชวรากร
(สงบ วรเสวี ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดตรัง
รองเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิริมุนี
(สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
รายละเอียด


พระราชสุทธิวิมล
(เลี่ยว ยโสธโร ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย
รายละเอียด


พระราชวชิรากร
(พิศาล ปุรินฺทโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
รายละเอียด


พระศรีรัตนสุธี
(สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลำทับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระประสิทธิโสภณ
(จำนงค์ อภิชาโต ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย
รายละเอียด


พระระณังคมุนีวงศ์
(ขจร โชติวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดระนอง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสิริธรรมาจารย์
(จิตติ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพังงา
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคีรีเขต
รายละเอียด


พระเมธีธรรมากร
(ภูริภัทร์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม
เจ้าอาวาสวัดเขาต่อ
รายละเอียด


พระสิริวิชชาธร
(อุดม สจฺจจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภาวนาธรรมาภิราม วิ.
(พงษ์สวัสดิ์ กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระสุตาวุธวิสิฐ
(ขรรค์ชัย อาภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญาวุธธรรมคณี
(บริสุทธิ์ ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญาวิสุทธิคุณ
(เจือ อตุโล)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์โยธี
รายละเอียด


พระประสาธน์สารโสภณ
(ชัยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโน)
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ระนอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล
รายละเอียด


พระครูวิสิฐศาสนการ
(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะจังหวัดพังงา
เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook