พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิมงคล (เสนอ สิริปญฺโญ ,ดร.)


 
เกิด ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๗๓
วัด วัดตโปทาราม
ท้องที่ ระนอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.


VIEW : 3,807

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพสิทธิมงคล มีนามเดิมว่า เสนอ เจริญรักษ์ เกิดวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โยมบิดา-มารดา ชื่อนายเหี้ยนและนางถนอม เจริญรักษ์ เป็นบุตรคนที่ ๒ ในจำนวนพี่น้อง ๕ คน


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดมัชฌิมเขต ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดอุปนันทาราม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีพระรณังควินัยมุนีวงศ์ (พลอย ธัมมโชโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา สิริปัญโญ


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมัชฌิมเขต ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง วัดมัชฌิมเขต อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) ของกระทรวงศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๔๘/๒๕๔๖


เกียรติคุณ


ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาการพัฒนาคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับเชิดชูเกียรติ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จากกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับรางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมประเภทส่งเสริมและสงเคราะห์ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับรางวัลวัดพัฒนาดีเด่น จากกรมการศาสนา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดตโปทาราม
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอกระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดระนอง
ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระธรรมทูตสายที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น หัวหน้าคณะออกประกาศพระพุทธศาสนาและเกียรติคุณพุทธทาสทางวิทยาลัยครูภาคอีสาน รวม ๙ วิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น หัวหน้าคณะปฏิบัติธรรมในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ทรงมีพระชนมมายุครบ ๖๐ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ประธานจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม ๘๔ ปี พุทธทาสที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง แห่งที่ ๑ [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูประจักษ์สารธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรณังคธรรมคณี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรณังคมุนี สุธีธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิมงคล โสภณธรรมาลังการ สุวิธานวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
Siamsouth.com ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้
พระเทพสิทธิมงคล ร่มธรรมฝั่งอันดามัน
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๗๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook