พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๓๗
วัด วัดประชุมโยธี
ท้องที่ พังงา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., บธ.ม., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 5,795

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปัญญาโมลี มีนามเดิมว่า วิศิษฏ์ วงค์แฝด เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ บิดาชื่อ นายวิวัฒ วงค์แฝด มารดาชื่อ นางหนู พัฒแก้ว บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๓ ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ วัดมงคลสถิต ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี พระราชปฏิภาณมุณี วัดชนาธิการาม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดประชุมโยธี ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี พระปฏิภาณธรรมคณี วัดประชุมโยธี ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูมงคลกิตติคุณ วัดมงคลสถิต ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูมงคลธรรมรัต วัดมงคลสุทธาวาส ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกะพังสุรินทร์ สำนักเรียนคณะจังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนผู้ใหญ่วัดคลองโพธิ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพังงา
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพังงา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๗

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปฏิภาณธรรมคณี [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาโมลี ศรีสังฆนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook