สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๗๕
วัด วัดกะพังสุรินทร์
ท้องที่ ตรัง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ค.ด.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 9,131

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า สงัด ลิ่มไทย เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ที่บ้านหนองไทร ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยโยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเปลี่ยน และนางทองอ่อน ลิ่มไทย 


อุปสมบท

      ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัดจอมไตร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีพระครูสังวรโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิบูลธรรมสาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระผุด มหาวีโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๘
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าคณะใหญ่หนใต้
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาภรณ์ สุนทรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลเมธี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรพรหมปฏิบัติ ปริยัติธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมจริยาจารย์ สุวิธานวรกิจจานุกิจ วินิฐศีลาจารวิมล โสภณทักษิณคณาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปสาทกร สุนทรทักษิณคณมหานายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๕ ข, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๖ รูป ๑. พระพรหมจริยาจารย์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
wikipedia
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook