พระสังฆาธิการ ภาค๑๔ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.(พิเศษ))
ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
รายละเอียด


พระพรหมเวที
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมพุทธิมงคล
(สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวชิรานุวัตร
(แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดรางไทร
รายละเอียด


พระธรรมวชิรเจติยาจารย์
(ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสาครมุนี
(สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพเมธาภรณ์
(ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘)
เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม
รายละเอียด


พระเทพปริยัติโสภณ
(ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติกวี
(เชษฐา ฉินฺนาลโย ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


พระราชวิสุทธาภรณ์
(ทองดำ อิฏฺฐาสโภ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเจติยาภิบาล
(จวน ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติคุณ
(สมพงษ์ สุวโจ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิสุทธาจารย์
(ปราณี อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามพราน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลวุฒาจารย์
(สุวรรณ สุวิชาโน)
วัดดอนไก่ดี
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิราคม
(แผ้ว ปวโร)
วัดประชาราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระราชวัชรญาณวิศิษฏ์ วิ.
(ภูสิต ขนฺติธโร)
เจ้าคณะอำเภอไทรโยค (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
รายละเอียด


พระศรีปริยัติโกศล
(ปรีชา มหาปญฺโญ ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
รองเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีธรรมานันท์
(สำเริง ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
รายละเอียด


พระศรีสุธรรมเวที
(พิพัฒน์ จนฺทูปโม ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีธีรวงศ์
(สมัย สจฺจวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอดอนตูม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook