พระราชเจติยาภิบาล (จวน ธมฺมธโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชเจติยาภิบาล (จวน ธมฺมธโร)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓
พรรษา ๖๓
วัด วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,844

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชเจติยาภิบาล นามเดิมชื่อ จวน อิ่มเขียว เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดาชื่อ นายผิน อิ่มเขียว มารดา ชื่อนางมี อิ่มเขียว บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ๕ คน คือ  ๑. นางจีน ศิริโภคา  ๒. พระราชเจติยาภิบาล (จวน อิ่มเขียว)  ๓. นางแก้ว ทิมบุตร  ๔. นางก้าน อยู่เย็น  ๕. นางกิ่ง บำรุงสุข


บรรพชา-อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดพระประโทณเจดีย์ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูวินยาภินันท์ (หวัง) วัดพระประโทณเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านฆ้องน้อย ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์ (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดพระประโทณเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น กรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น กรรมการโรงเรียนสหศึกษาบาลีวัด พระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น กรรมการมูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลี วัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๖  เป็น รองประธานสนามสอบธรรมสนาม ภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ประธานมูลนิธิ ผงวิเศษ ตราร่มชูชีพ เพื่อวัดพระประโทนเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖  เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗  เป็น ประธานอำนวยการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมของ พระครูพิพัฒน์สาธุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูประโทณเจติยาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประโทณเจติยาภิรักษ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเจติยาภิบาล สุวิธานปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๖
ประวัติ พระราชเจติยาภิบาล (จวน ธมมธโร)
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook