พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๖๒
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 9,765

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ มีนามเดิมว่า ชัยวัฒน์ พราหมณ์อนงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บิดาชื่อ นายชื้น มารดาชื่อ นางริ้ว บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอโศกสันติคุณ วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดสร้อยทอง ตำบลบางซ่อน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยมี พระครูภาวนานุกูล วัดสร้อยทอง ตำบลบางซ่อน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูวิบูลย์โชติวัฒน์ วัดเวตวันธรรมาวาส ตำบลบางซ่อน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการประสาท สุปณฺฑิโต วัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลสามัคคีธรรม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดสร้อยทอง สำนักเรียนคณะอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดพระปฐมเจดีย์ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ในขณะที่เจ้าอาวาสไปต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และเป็นหัวหน้าวิทยากรประจำชั้น ป.ธ.๕ ในการอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวง ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น อาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำโรงเรียนสหศึกษาบาลี สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการบริหารโรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น กรรมการแผนกวิชาการ แม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น กรรมการออกข้อสอบ แม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น อาจารย์สอนชั้นประโยค ป.ธ.๙ สำนักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนโมลี [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมหาเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๔, ตอนที่ ๓ ง, ๖ มกราคม ๒๕๒๐, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙),พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญโญ ป.ธ.๖). (๒๕๕๖). ประวัติวัด ในจังหวัดนครปฐม , พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออนป้า จำกัด.
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook