พระเทพวชิรสุธี
(สุทิน กโตภาโส ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรรังษี
(พรมมา จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
รายละเอียด


พระเทพวัชรจริยาจารย์
(สุชาติ ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรนายก
(ภิญโญ ปวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดยะลา
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระเทพวชิราธิบดี
(ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรวาที
(ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรมงคล
(วิฑูร ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๖ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรโสภณ
(สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิโรดม
(โกมินทร์ สุภเสโน)
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรเมธี
(วีระ วรปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรคุณ
(พิศิษฐ์ สุวีโร ป.ธ.๔ ,ผศ.ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.
(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรดิลก
(เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะภาค ๑๗-๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรนันทาภรณ์
(ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรโกศล
(ธนันท์ชัย ขนฺติโก ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระเทพวชิรปาโมกข์
(อาชว์ อาชฺชวปเสฏโฐ ป.ธ.๗)
เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรวิเทศ
(ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวชิรปฏิภาณ
(ดำเนิน อตฺถจารี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวชิรเมธาจารย์
(บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวัชรวิสุทธิ์
(วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook