พระปริยัติธีรวงศ์
(บุญเกิด กิตฺติปาโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุทธิสารมุนี
(ชัยชาญ กิตติคุโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุดมคัมภีรญาณ
(มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลบางแพ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอริยวงศาราม
รายละเอียด


พระสุนทรปริยัติกิจ
(อร่าม ชาครธมฺโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
รายละเอียด


พระพิศาลพิพัฒนพิธาน
(อรุณ อริยวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีกิตติโสภณ
(สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีปริยัติเวที
(ลำใย สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีรัตนสุธี
(สำอางค์ สุภาจาโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอลำทับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิญาณ
(เนรมิต ธมฺมวีโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตดุสิต (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวชิรภูษิต
(จำเนียร จิรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลวัตรวาที
(เสถียรพงษ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุวรรณเมธี
(แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวราภรณ์
(ธรรมรัตน์ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระปริยัติธาดา
(สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระญาณสุนทร
(วิฑูรย์ ปาสาทิโก ป.ธ.๓ ,รศ.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีสุตาภรณ์
(เหมือน อุปมงฺกโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอปากช่อง
เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์
รายละเอียด


พระสุธรรมมุนี
(สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศรีรัตนเมธี
(บุญส่ง กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
เจ้าคณะอำเภอบางพลี
เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว
รายละเอียด


พระรัตนกวี
(บุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๘)
เจ้าคณะอำเภอเต่างอย
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระสุธีปริยัตยาภรณ์
(พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์
เจ้าอาวาสวัดพลับ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook