พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ธมฺมรํสี ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๔
วัด วัดเทพากร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พ.ม., B.A., M.A., Ph.D.


VIEW : 1,747

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๒๒ Bachelor of Arts (B.A.)
พ.ศ. ๒๕๒๕ Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๓๙ Doctor of Philosophy (Ph.D.)
พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร [1][2]
 เจ้าอาวาสวัดเทพากร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีสุตากร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีธรรมโสภณ [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook