พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระวิชัยมุนี (ไพฑูรย์ เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๔๑
วัด วัดสำราญนิเวศ
ท้องที่ อำนาจเจริญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 7,396

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเสนางคนิคม - ชานุมาน (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [3]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูเมตตาคุณารักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิชัยมุนี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ จังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุต)
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๗๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook