พระสิริปัญญามุนี (เต็ม อภิปุณฺโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระสิริปัญญามุนี (เต็ม อภิปุณฺโณ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๐
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


VIEW : 1,585

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระสิริปัญญามุนี มีนามเดิมว่า เต็ม สวนสุข เกิดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะแม ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ตุ่น โยมมารดาชื่อ พูน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูเมธีธรรมานุยุต วัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙) วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุตาลังการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมวงศ์เวที (อ่ำ ธมฺมทตฺโต) วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดไผ่ล้อมวิทยาคม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดลาดเมธังกร ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๐ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร ป้อมปราบ กทม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสมนัสวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูปุณณธรรมาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริปัญญามุนี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๓๖-๑๓๗
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๖๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook