พระมหานายก
(สังฆ์ อาภสฺสโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ
(ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคณิศร
(อภิญญา อภิญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระจุลคณิศร
(สุรินทร์ วรินฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระทักษิณคณิสสร
(ธีรพงษ์ ธีรวํโส ป.ธ.๙)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระอุดรคณารักษ์
(บุญทัน ธีรงฺกุโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระศรีวรญาณ วิ.
(ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองคู
รายละเอียด


พระภาวนาวิมล วิ.
(อัมพร อโสโก ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี
รายละเอียด


พระวิสุทธิญาณเมธี วิ.
(ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.
(สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาสมณคุณ วิ.
(ทอง ฐานคุโณ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาสมโภชน์
รายละเอียด


พระภาวนาวิริยคุณ วิ.
(ไสว ธีรโสภโณ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.
(ประเสริฐ มนฺตเสวี ป.ธ.๘)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.
(มงคล มงฺคโล ป.ธ.๕)
ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.
(สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.
(สุรศักดิ์ อติสกฺโข ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภาวนาสุตาภิรัต วิ.
(ชอบ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
รายละเอียด


พระภาวนาสุตาจารย์ วิ.
(อำนวย ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม
รายละเอียด


พระภาวนาวชิรมงคล วิ.
(สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook