พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๙
วัด วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
ท้องที่ สหรัฐอเมริกา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, สพ.บ., พบ.ม., พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 1,783

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ (ปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากนํ้า แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย วัดพระธรรมกาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเผด็จ ทตฺตชีโว วัดพระธรรมกาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗ สำเร็จ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (พบ.ม.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (NIDA)
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
----
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับประกาศและโล่รางวัลพุทธคุณูปการ “กาญจนเกียรติคุณ” จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล “ผู้นำพุทธโลก” The World Buddhist Outstanding Leader Award จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก - WFBY ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ประธานสงฆ์วัดภาวนาจอร์เจีย
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น พระกรรมวาจาจารย์ จากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ประธานสงฆ์วัดภาวนาซีแอตเติล
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙  เป็น กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษาและกรรมการรัฐภาคตะวันตก - ใต้ ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนบาลี ประโยค ๑-๒ วัดพระธรรมกาย
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม คณะจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระวิปัสนาจารย์ นำเจริญภาวนาภาคเช้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี และ วัดในสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระวิปัสนาจารย์ และครูสอนภาวนาประจำโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ, เป็นพระเทศน์สอนธรรมะ ในวาระต่างๆ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิเทศปัญญาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวิเทศภาวนาจารย์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๔๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook