พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๘
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 6,313

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. มีนามเดิมว่า สวง ฤกษ์สนธิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม) ชื่อบิดา นายหวาน ชื่อมารดา นางจำปี ฤกษ์สนธิ บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (ตรงกับ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก) ณ วัดสามกอ ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูปริยัติคุณูปการ วัดบ้านแพน ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ (ตรงกับ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง) ณ วัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพญาณเวที (ลมูล สุตาคโม ป.ธ.๖) วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีวิสุทธิโสภณ (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สมณศักด์และตำแหน่งสุดท้ายเป็น พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะ ๒ ปกครองภายในวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น กรรมการคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเข้าอยู่วัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะแขวงศิริราช
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระวินยาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น กรรมการในการสอบธรรมสนามหลวง สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโฆสิตสโมสร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิมลธรรมธาดา
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระพิมลภาวนาพิธาน [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี ๒๕๕๒
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๒๙

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูพิพิธวรกิจจาทร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook