พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 4,070

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูฌานวิรัต
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะปลัดกลาง ที่ พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ พิศาลวรกิจโกศล โสภณศีลาจารนิวิฐ พิพิธมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
www.watpho.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook