พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระเทพญาณเวที
(ละมูล สุตาคโม ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.๙)
อดีตกรรมการเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระเทพกวี
(บุญธรรม จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเทพโมลี วิ.
(สุพจน์ โชติปาโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธิโมลี
(ประสิทธิ์ ฉนฺทสิทฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(ไสว สุจิตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
รายละเอียด


พระเทพมุนี
(ธีร์ มหาธีโร ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรเวที
(ธํารง เกสโร ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระเทพเมธากร
(จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพกิตติปัญญาคุณ
(กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิญาณ
(อุบล นนฺทโก ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวัชรธรรมาภรณ์
(สุรพงส์ ฐานวโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ
รายละเอียด


พระเทพปริยัติสุธี
(เสรี ธมฺมเวที ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพรัตนโมลี
(ชนินทร์ อภิปาโล ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตบางกะปิ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพประสิทธิคุณ
(ผัน ติสฺสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (กิตติมศักดิ์)
รายละเอียด


พระเทพสังวรญาณ
(สงวน จิตฺตรกฺโข)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด


พระเทพวิริยาภรณ์
(เฉย เขมโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปริยัติวิธาน
(บุศย์ โกวิโท)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพปริยัติเวที
(โกสิทธิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะเขตพระนคร
อดีตจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook