พระสังฆาธิการ ภาค๘ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

ภาค๘


พระอุดมญาณโมลี
(จันทร์ศรี จนฺททีโป ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมเจดีย์
(จูม พนฺธุโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
รายละเอียด


พระธรรมไตรโลกาจารย์
(รักษ์ เรวโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(ศรีจันทร์ วณฺณาโภ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติโมลี
(บุ่น โกวิโท ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ.
(บัว ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเกษรศีลคุณ
รายละเอียด


พระธรรมมงคลรังษี
(คำบ่อ อรุโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(บุญ ปุญฺญสิริ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพวิมลเมธี
(วันดี สิริวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(ไพบูลย์ อภิวณฺโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพนเมือง
รายละเอียด


พระเทพบัณฑิต
(สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
รายละเอียด


พระเทพสิทธิมงคล
(พรหมา จนฺทโสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธาจารย์
(กง โฆสโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพมงคลนายก
(สิงห์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพุทธิมุนี
(สิงห์ สุหสฺโช ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระราชวีรมุนี
(ชำนิ ฉนฺโน ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระราชศีลสังวร
(โสภณ สุทธจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโพนแท่น
รายละเอียด


พระราชนิโรธรังสี วิ.
(เทสก์ เทสรํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง
รายละเอียด


พระราชวิมลเมธี
(หริ่ง ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระราชวรญาณมุนี
(สุจินต์ วิเสโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook