พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
อายุ ๑๐๕ ปี
อุปสมบท ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๘๕
มรณภาพ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดโพธิสมภรณ์
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 2,349

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอุดมญาณโมลี มีนามเดิมว่า จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีกุน ณ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อนายบุญสาร-นางหลุน แสนมงคล


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย เจ้าอธิการเป๊ะ ธัมมเมตติโก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เจ้าคณะตำบลโนนทัน

     อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมี พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย ป.ธ. ๓) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีพระอาจารย์กรรมฐานจำนวน ๒๕ รูปนั่งเป็นพระอันดับ ท่านได้รับนามฉายาว่า จนฺททีโป อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์เพ็ญ


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี คณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท คณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและจังหวัดสกลนคร (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

มรณภาพ


     พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)ได้ละสังขารอย่างสงบ ที่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น ๒๘ รพ.จุฬาลงกรณ์ หลังเข้ารักษาอาการอาพาธ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. สิริอายุรวม ๑๐๕ ปี พรรษาที่ ๘๕ 

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ที่ พระครูสิริสารสุธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริสารสุธี อุดรธานี ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจารวัตร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาจารย์ อริยญาณนายก ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต ปริยัติกิจโกศล สกลศาสนกิจจาทร สุนทรศีลโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระอุดมญาณโมลี ศีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมลโสภณ ธรรมโมวาทานุสาสนี ตรีปิฏกธรรมลงกรณ์ ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข่าวสด
wikipedia


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook