พระสงฆ์ ภาค๕ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระเทพวัชราภรณ์
(ต้าน ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก - กำแพงเพชร - สุโขทัย - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสีตลาราม
รายละเอียด


พระวรญาณมุนี
(พร้อม พุทฺธสรโณ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
รายละเอียด


พระสวรรค์วรนายก
(ทองคำ โสโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (กิตติมศักดิ์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(ทิม ยสทินฺโน)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี
รายละเอียด


พระราชประสิทธิคุณ
(ทองคำ ปริสุทฺโธ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายตลาด
รายละเอียด


พระราชรัตนรังษี
(ทองปลิว โสรโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธินายก
(บุญมี เมธิโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพฤฒาจารย์
(ห้อม อมโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ
รายละเอียด


พระราชมงคลรังษี
(เชื่อม เกสโว ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุธรรมเมธี
(ทองสุข สุขุมาโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน
รายละเอียด


พระสุธรรมเมธี
(บรรลือ ธมฺมธโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียด


พระพิษณุบุราจารย์
(แพ พากุโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมกิจโกศล
(เทศ จนฺทสโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพิชัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดดงสระแก้ว
รายละเอียด


พระสังวรกิจโกศล
(ทองคำ ยสฺสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง
รายละเอียด


พระวิสุทธิสมณาจารย์
(ตุ่น พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต
รายละเอียด


พระพิศาลธรรมภาณี
(เชื้อ สุธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม
อดีตเจ้าอาวาสวัดกระบังมังคลาราม
รายละเอียด


พระนิมมานโกวิท
(ทองดำ ฐิตวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าทอง
รายละเอียด


พระวิสุทธิสมณาจารย์
(เบี้ยว พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร
รายละเอียด


พระประสิทธิโรจนคุณ
(ภุชงค์ พุทฺธสุวณฺโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดวาลุการาม
รายละเอียด


พระสุธรรมธีรคุณ
(ดำรงค์ พทฺธญาโณ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook