พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 13,161

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมวชิรเจดีย์ มีนามเดิมว่า บำรุง มากก้อน เกิดเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดกระบังมังคลาราม โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี เป็นอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๕ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕

งานเผยแผ่

รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓

มรณกาล


     พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๒ น. ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช สิริอายุได้ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต พุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพุทธิวงศมุนี ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับพระราชทานราชทินนาม เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธ ารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [7]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๙
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๓
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๕
7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานราชทินนาม, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔ ข, ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
พระพรหมวชิรโมลี : Phra Brahmavajiramoli

ผู้แนะนำข้อมูล


พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook