วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร


      วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม ป.ธ.๙)   ๒๓๗๕  -  ๒๓๙๓   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
  พระราชานุพัทธมุนี (ม.ร.ว.เจริญ ญาณฉนฺโท ป.ธ.๕)   ๒๔๓๐   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
  พระวิเชียรคุณาธาร (โสตถิ์)   ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
  พระสนิทสมณคุณ (เงิน ธมฺมปญฺโญ)   ๒๔๕๔  -  ๒๔๕๖   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
  พระประสิทธิศีลคุณ (จ้อย ป.ธ.๔)   ๒๔๖๔  -  ๒๔๙๒   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
  พระครูสังวรโมลี (ชาลี อุตฺตโร ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
  พระรัตนมุนี (โสม ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)     เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
  พระพรหมกวี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ ป.ธ.๘)   ๒๕๔๐  -  ๒๕๕๔   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
-   พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๕๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
  พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๕๕   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook