วัดราชผาติการาม วรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดราชผาติการาม วรวิหาร


      วัดราชผาติการาม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูโกณฑัญญธรรมธาดา (ดิศ)     เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม
  พระภัทรธรรมธาดา (แจ้ง ภทฺทิโย)     เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม
  พระครูโกฑัญญูธรรมธาดา (โต)     เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม
  พระครูวินัยธร จันทร์     เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  พระภัทรศีลสังวร (เทศ)     เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  พระครูวินยาณลังการ (เย็น)     เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม
  พระธรรมวิโรจน์ (เชย อหึสโก)   ๒๔๕๙  -  ๒๔๗๕   เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม
  พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี ป.ธ.๙)    -  ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
-   พระวิบูลศีลขันธ์ (จำเรียง)     ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  พระวิบูลศีลขันธ์ (จำเรียง)   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร ป.ธ.๙)   ๒๕๐๓  -  ๒๕๓๖   เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
-   พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)   ๒๕๓๖   รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)   ๒๕๓๗   เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
-   พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)   ๒๕๕๖   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
  พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔)   ๒๕๕๗   เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook