วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


      วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก ป.ธ.๓)     เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ.๖)   ๒๔๓๑   เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
-   พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๕)   ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน ป.ธ.๔)   ๒๔๙๑   เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๑   เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์   ๒๔๑๒  -  ๒๔๔๔   เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook