วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร


      วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ [1]


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระเทพสุเมธี (แสวง วิมโล ป.ธ.๓)   ๒๕๑๗   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส ป.ธ.๕)   ๒๔๘๕  -  ๒๔๙๙   เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร ป.ธ.๖)   ๒๕๐๐  -  ๒๕๑๗   เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พระเทพสุเมธี (แสวง วิมโล ป.ธ.๓)   ๒๕๑๘  -  ๒๕๒๑   เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พระเทพรัตนดิลก (สมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๗)   ๒๕๒๒  -  ๒๕๓๙   เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต ป.ธ.๔)   ๒๕๓๙   เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)


ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงธรรมการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดให้วัดพระศรีมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก, เล่ม ๕๘, ตอนที่ ๐ ง , ๐๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๑๕๔

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook