วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร


      วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕)   ๒๕๓๘   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
-   พระเทพมงคลญาณ (พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕)   ๒๕๔๐   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
  พระอริยธัช (สัน)   ๒๔๒๖  -  ๒๔๓๓   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
  พระคุณวงศ์ (จู สิงฺโฆ ป.ธ.๔ รามัญ)     เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
  พระไตรสรณธัช (เย็น พุทฺธวํโส ป.ธ.๕)   ๒๔๕๐  -  ๒๔๖๒   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
  พระครูสีลสังวร (พรหมา กนฺตสีโล)   ๒๔๖๒   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล
  พระครูสีลสังวร (อ่อน พนฺธุโล)   ๒๔๖๙   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
  พระราชเมธาจารย์ (ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗)   ๒๔๗๗  -  ๒๕๓๘   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
  พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เปลี่ยน ญาณฐิโต ป.ธ.๕)   ๒๕๓๘   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
  พระเทพมงคลญาณ (พิเชนทร์ ชินวํโส ป.ธ.๕)   ๒๕๔๑  -  ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
  พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook