พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวราจารย์ (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๕๐
วัด วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


VIEW : 4,029

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวราจารย์ มีนามเดิมว่า วิวัฒน์ ชูเส้นผม เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ บิดา นายเสม็น มารดา นางเติม บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระรัตนากรวิสุทธิ์ (พระราชวุฒาจารย์) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี พระสุมงคลมุนี (พระราชเมธาจารย์) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๙ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น กรรมการ สนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนวัดบวรมงคลและสนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนศิริมงคลศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓  เป็น ผู้อำนวยการ มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มมร.

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น พระธรรมกถึกประจำวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูธรรมวิวัฒนากร
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีธรรมสาร [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราจารย์ วิศาลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเมธีธรรมสาร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบวรมงคล พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๐
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๑๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook