วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร


      วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒
จังหวัด : จังหวัดพระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ - ๒๕๑๔
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระวชิรญาณเถระ   ๒๓๘๐  -  ๒๓๙๔   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺโค)   ๒๓๙๔  -  ๒๔๓๕   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค ป.ธ.๕)   ๒๔๓๕  -  ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต ป.ธ.๗)   ๒๔๖๔  -  ๒๕๐๑   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ ป.ธ.๖)   ๒๕๐๑  -  ๒๕๐๔   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙)   ๒๕๐๔  -  ๒๕๕๖   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
-   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๕๖  -  ๒๕๕๘   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร [1]
-   พระธรรมวชิรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗)   ๒๕๖๕   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร [2]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook