วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร


      วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)     เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
  พระเทพมุนี (ธีร์ มหาธีโร ป.ธ.๖)     เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
  พระกวีวงษ์ (กระแจะ วสุตฺตโม ป.ธ.๔)     เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
  พระธรรมปิฎก (น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข
  พระธรรมดิลก (อิ่ม จนฺทสิริ ป.ธ.๔)   ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข
-   พระสุทธิพงศ์มุนี (พงศ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๓)   ๒๔๙๐   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
  พระสุทธิพงศ์มุนี (พงศ์ พุทฺธสโร ป.ธ.๓)   ๒๔๙๒   เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
-   พระสิรินันทมุนี (สนั่น ถาวโร ป.ธ.๖)   ๒๕๐๑   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
  พระสิรินันทมุนี (สนั่น ถาวโร ป.ธ.๖)   ๒๕๐๒   เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook