วัดนางนอง วรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดนางนอง วรวิหาร


      วัดนางนอง วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระวุฒิญาณมุนี (เลื่อน ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)     เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
-   พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)    -  ๒๕๕๘   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
  พระเทพสิทธิเวที (สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔)   ๒๕๓๒   เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
  พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook