พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระสิรินันทมุนี (อั้น ปญฺญาสิริ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
พรรษา ๕๐
วัด วัดนางนอง วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


VIEW : 2,567

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริปัญญารัตน์
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิรินันทมุนี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระสิรินันทมุนี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนางนอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๘๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook