พระวุฒิญาณมุนี (เลื่อน ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระวุฒิญาณมุนี (เลื่อน ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดนางนอง วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 868

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวุฒิญาณมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวุฒิญาณมุนี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook