พระเทพสิทธิเวที (สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิเวที (สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดนางนอง วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 991

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธิเวที มีนามเดิมว่า สำราญ ถาวร เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ (อายุ ๑๖ ปี) ณ วัดสัมปทวน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระพุทธรังสีมุนีวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     จากนั้นมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง นักธรรมและบาลีอย่างจริงจัง แต่ด้วยเห็นว่าวัดในต่างจังหวัด ยังมีความไม่พร้อมในด้านการศึกษาหลายด้าน ท่านจึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวง ไปเรียนหนังสือที่สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

     สามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ (อายุ ๒๑ ปี) ณ วัดบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูกัลยาณการี วัดบึงทองหลาง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
พ.ศ. ๒๕๑๓ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะแขวงบางค้อ
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
 เจ้าคณะเขตจอมทอง

มรณกาล


     พระเทพสิทธิเวที (สำราญ รตนธมฺโม ป.ธ.๔) มีอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวาน กระทั่งป่วยเป็นโรคไต และมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๐๐ น. สิริอายุ ๗๙ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพญาณมุนี (ภัทรเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูรัตนธรรมสุนทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะสามัญ ที่ พระรัตนกวี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนโสภณ วิมลญาณโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิเวที ศีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
ข่าวสด อริยะโลกที่ 6


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook