พระสังฆาธิการ ���������๑๒ | พระสังฆาธิการ

���������๑๒


พระครูวรศีลาจาร
(จำลอง อคฺคสีโล)
เจ้าคณะแขวงมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก
รายละเอียด


พระครูปริยัตยานุสิฐ
(ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์พรหมรังษี
(สมพล เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
รายละเอียด


พระครูสถิตสารสุนทร
(ทะเล)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน
รายละเอียด


พระครูสุทธิญาโณภาส
(อุสา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี
รายละเอียด


พระครูดิลกโชติวัฒน์
(สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดทองใน
รายละเอียด


พระครูเกษมสุทธิคุณ
(สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูสิทธิธรรมโสภณ
(สุเทพ ภูริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเทพพล
รายละเอียด


พระครูพรหมสราภิรักษ์
(สาโรจน์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
รายละเอียด


พระครูสุตกิจธำรง
(นิกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสิตาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมธรรมารักษ์
(โกมล ฐิตลาโภ)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
รายละเอียด


พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี
(จรัญ)
เจ้าอาวาสวัดบางมดโสธราราม
รายละเอียด


พระครูอาทรอมรกิจ
(ปรางค์ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอมราวราราม
รายละเอียด


พระครูกิตติมงคลรัตน์
(แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
รายละเอียด


พระครูพิศาลศาสนธรรม
(สมโภช)
เจ้าอาวาสวัดคลองภูมิ
รายละเอียด


พระครูสถิตปริยัติกิจ
(เสนอ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเสรี
รายละเอียด


พระครูโสภณสุวรรณนิธิ
(พุทธิพงษ์)
เจ้าอาวาสวัดขุมทอง
รายละเอียด


พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์
(สุธีร์ สุนฺทโร)
เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูประกาศโพธิกิตติ์
(ประสพชัย ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
รายละเอียด


พระครูประพัฒน์เขมคุณ
(พนม สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook