พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ,ดร.)


 
เกิด ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
อายุ ๖๒ ปี
อุปสมบท ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๘
วัด วัดพลมานีย์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 859

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูเกษมสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า สุขสันต์ แสงมณีรัตนากร เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ บิดา ชื่อนาย เนี่ยวคิ้ม แซ่เลี่ยว มารดาชื่อ นางทองใบ แสงมณีรัตนากร บ้านเลขที่ ๕๒/๔ หมู่๑ ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคารที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดพลมานีย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยมี พระครูมานิตธรรมคุณ วัดราชโกษา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชชาฌาย์ พระอธิการพวง พลธมฺโม วัดพลมานีย์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์พัว ถิรจิตฺโต วัดพลมานีย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพทุธโฆส นครปฐม
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (พธ.ม.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพลมานีย์
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูเกษมสุทธิคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook