พระสังฆาธิการ ���������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������๓


พระครูมนูญกิจจานุยุต
(ธีรภทฺโท)
รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
รองเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระครูปภัสสราธิคุณ
(ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ
(ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
เลขานุการเจ้าคณะเขตสายไหม
รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูสุธรรมคุณวัฒน์
(สมยศ เขมาสโย)
รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
วัดพรหมวงศาราม
รายละเอียด


พระครูภัทรกิตติสุนทร
(แถม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระครูสุธีสุตกิจ
(ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมานุรักษ์
(สุพจน์)
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
รายละเอียด


พระครูอาคมสุนทร
(ชวลิต อุลิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์สังฆาราม
(จิรวัฒน์ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูภาวนาจารย์
(บัณฑิต จกฺกวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูโฆสิตวีรธรรม
(สว่าง อคฺควีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมภาณ
(มานพ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอมรวิชัย
(อำนวย วราสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอุดมพัฒนคุณ
(นิพนธ์)
เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์
รายละเอียด


พระครูสุภัทรสีลคุณ
(สุทิน)
เจ้าอาวาสวัดพิชัย
รายละเอียด


พระครูอนุกูลพัฒนกิจ
(ดรุณ สุนฺทราจาโร)
เจ้าคณะแขวงคลองเตย
เจ้าอาวาสวัดภาษี
รายละเอียด


พระครูวิมลสุตวัฒน์
(ณรงค์ ชยาลงฺกาโร)
ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ
(เชาวลิต)
เจ้าอาวาสวัดรางบัว
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ
(โอภาส โอภาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุธีปัญญาวุธ
(จำนงค์ ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook