พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)


 
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดพรหมวงศาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., บธ.บ.


VIEW : 1,033

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook