พระสังฆาธิการ ���������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������๓


พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์
(สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมารักษ์
(จรูญ ฐานิสฺโร)
เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
รายละเอียด


พระครูโสภณวรญาณ
(สมพงษ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทองเพลง
รายละเอียด


พระครูสถิตกิจจานุการ
(สกล)
เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ
(สำรวย โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ
รายละเอียด


พระครูโชติญาณประยุต
(คำจันทร์ โชติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรกิจจาทร
(วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
รายละเอียด


พระครูปริยัติชัยมงคล
(ทวี ฐานธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์
(ภัลลภ อภิปาโล)
เจ้าอาวาสวัดรังสีรัตนวารี (วัดเชิงเลน)
รายละเอียด


พระครูภาวนากิตติคุณ
(อริย์ธัช เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม
รายละเอียด


พระครูพิสิฐวิหารการ
(มนัส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบางบัว
รายละเอียด


พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์
(สละ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ
(ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีสุขาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมมงคลกิจ
(คมรัฐ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกศล
(สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลวุฒิสุนทร
(มานิตย์)
เจ้าอาวาสวัดดีดวด
รายละเอียด


พระครูมนูญวรธรรม
(เดชา)
เจ้าอาวาสวัดสุขใจ
รายละเอียด


พระครูพินิจสุนทรกิจ
(นิตย์ นิตโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
รายละเอียด


พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์
(จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
รายละเอียด


พระครูพัฒนการโกวิท
(เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook