พระสังฆาธิการ ���������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������๓


พระครูสิริปริยัตยาภรณ์
(สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดปฐมบุตรอิศราราม
รายละเอียด


พระครูประทีปธรรมารักษ์
(ประพันธ์)
เจ้าอาวาสวัดวัดปทีปพลีผล
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์
(นพพล เขมนโว ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสกลธรรมสาธก
(เตียง ป.ธ.๓)
จ้าอาวาสวัดประชาระบือธรรม
รายละเอียด


พระครูธีรปัญญากร
(สมัย)
เจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูสถิตปริยัติวงศ์
(เสถียร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางซื่อ
เจ้าอาวาสวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
รายละเอียด


พระครูเมธีวรานุวัตร
(สาย)
เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์สรคุณ
(เสนาะ วรธมฺโม)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ
(ศักรินทร์)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
(อาทิตย์ อตฺถเวที ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูมงคลกิจจาภิรม
(วิเชียร)
เจ้าอาวาสวัดประสาท
รายละเอียด


พระครูมนูญกิจจานุยุต
(ธีรภทฺโท)
รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
รองเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
รายละเอียด


พระครูปภัสสราธิคุณ
(ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ
(ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
เลขานุการเจ้าคณะเขตสายไหม
รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์พรหมรังษี
(สมพล)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
รายละเอียด


พระครูสุธรรมคุณวัฒน์
(สมยศ เขมาสโย)
รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
วัดพรหมวงศาราม
รายละเอียด


พระครูภัทรกิตติสุนทร
(แถม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระครูสุธีสุตกิจ
(ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมานุรักษ์
(สุพจน์)
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมสาร
(ไชยา สิริธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook