พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร)


 
เกิด ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
พรรษา ๓๖
วัด วัดโพธิ์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,210

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูประกาศโพธิกิตติ์ มีนามเดิมว่า ประสพชัย เลิศศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ บิดา นายเอี่ยม มารดา นางบุญนะ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดโพธิ์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์วรคุณ วัดมะกอก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ มีพระใบฎีกา สมพร ขนฺติโก วัดโพธิ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ จบการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์

ฝ่ายการศึกษา

ครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์
ผู้อบรมศีลธรรม ประจำโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) สังกัดกรุงเทพมหานคร และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดกรมสามัญศึกษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระราชสุธี วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระเทพเวที วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูประกาศโพธิกิตติ์
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook