พระสังฆาธิการ ���������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������๓


พระครูเนกขัมมคุณาจาร
(จันทร์แดง คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
รายละเอียด


พระครูพัฒนธรรมคุณ
(รังสรรค์ สนฺติกโร)
เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมคุณ
(สำลี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระครูโกศลวิสุทธิธรรม
(ประสพ)
เจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตร
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ
(เฉลียว)
เจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูถาวรวิหารคุณ
(หรั่ง ฐิตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดนินสุขาราม
รายละเอียด


พระครูภัทรสังวรคุณ
(พรชัย วรมงฺคโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิจิตรปทุมรัตน์
(เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูอาทรปทุมกิจ
(ดำรงค์)
เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูโสภณธนสาร
(สมบัตร อุชุจาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางกระดี่
รายละเอียด


พระครูเกษมสุตาภรณ์
(กมล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก
รายละเอียด


พระครูสุทธิศีลคุณ
(มนูญ)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนใน
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมานุศาสก์
(นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
เลขานุการเจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด


พระครูวิจิตรกิจจาทร
(วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
รายละเอียด


พระครูสถิตกิจจานุการ
(สกล)
เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
รายละเอียด


พระครูพิพิธวิริยากร
(สนับ)
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกใน
รายละเอียด


พระครูถาวรธรรมานุสิฐ
(สุเทพ)
เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้
รายละเอียด


พระครูโกวิทวรกิจ
(สุพจน์ โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสารกิจ
(ประยูร อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
รายละเอียด


พระครูสุจิตวิมล
(จวง สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook