พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๒


พระมหาระพิน รตนญาโณ ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
รายละเอียด


พระมหาสมพร วรวณฺโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาแสน จนฺทิโม ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาภูชิต ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหากัมปนาท กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอภิลักษณ์ อนาลโย ป.ธ.๖
วัดเทพากร
รายละเอียด


พระครูปลัด สุชาติ สุชาโต ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิสันต์ เขมสจฺจวาที ป.ธ.๖
วัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเมธีพงษ์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระมหาศุภชัย สุภชโย ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร วชิโร ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหานเรศ ชินวโร ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์
รายละเอียด


พระมหาสุรัช ปุญฺญาธิโก ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมจิต อกิญฺจโน ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook