พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖ | พระสังฆาธิการ

พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖


 
อายุ ๕๑ ปี
พรรษา ๓๑
วัด วัดลครทำ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ป.บส., พธ.บ.


VIEW : 895

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลครทำ



ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook