พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต ป.ธ.๖ | พระสังฆาธิการ

พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต ป.ธ.๖


 
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A.


VIEW : 618

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร [1]ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook