พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖ | พระสังฆาธิการ

พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖


 
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 549

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะเขตสาทร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

งานเผยแผ่

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

หัวหน้าสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

อื่นๆ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ สหรัฐอเมริกา
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน อ.ป.ก.ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ และภาค ๑๕

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook