พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูสิริดิสวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดดิสานุการาม
รายละเอียด


พระครูวิชิตภารการ
(มนต์)
เจ้าอาวาสวัดทอง
รายละเอียด


พระครูศรีนพคุณ
(ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงคลองสาน
วัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระครูโอภาสวรานุกิจ
(ประกาย)
เจ้าอาวาสวัดทองศาลางาม
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมบาล
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
รายละเอียด


พระครูมงคลกิจจานุกูล
(ธงชัย โชติโย)
เจ้าอาวาสวัดท่าพระ
รายละเอียด


พระครูสุนทรจารุวรรณ
(ชาญ จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
รายละเอียด


พระครูเนกขัมมคุณาจาร
(จันทร์แดง คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
รายละเอียด


พระครูพัฒนธรรมคุณ
(รังสรรค์ สนฺติกโร)
เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม
รายละเอียด


พระครูธรรมภาณโกวิท
(ภานุกร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูโกศลธรรมคุณ
(สำลี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม
รายละเอียด


พระครูโกศลวิสุทธิธรรม
(ประสพ)
เจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตร
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ
(เฉลียว)
เจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูถาวรวิหารคุณ
(หรั่ง ฐิตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดนินสุขาราม
รายละเอียด


พระครูภัทรสังวรคุณ
(พรชัย วรมงฺคโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิจิตรปทุมรัตน์
(เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูอาทรปทุมกิจ
(ดำรงค์)
เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
รายละเอียด


พระครูโสภณธนสาร
(สมบัตร อุชุจาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางกระดี่
รายละเอียด


พระครูเกษมสุตาภรณ์
(กมล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก
รายละเอียด


พระครูสุทธิศีลคุณ
(มนูญ)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนใน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook